Voorwaarden Collectables Unlimited COA

Collectables Unlimited COA (achterzijde)

Collectables Unlimited COA (achterzijde)

V.2021.01 

1.0 Standaard kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel gebruik maken van het herroepingsrecht in verband met de wet “kopen op afstand”. Wenst u gebruik te maken van dit recht dan dient u  binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel schriftelijk contact op te nemen met ons. Indien u een item heeft gekocht via veilingsite Catawiki dan dient u eveneens bij Catawiki de procedure "herroepingsrecht" in gang te zetten. De terugbetaling zal plaatsvinden nadat wij het artikel inclusief toebehoren in dezelfde staat hebben terugontvangen zoals het oorspronkelijk naar u is toegezonden. Wij rapporteren de retour ontvangst vervolgens aan Catawiki en Catawiki zal tot terugbetaling overgaan omdat u de betaling aan hen heeft verricht. De kosten voor het aangetekend retourneren van het artikel komen voor uw rekening.

1.1 Na deze 14 dagen nadat u uw item hebt ontvangen geven wij u eveneens garantie. Wij zullen u eveneens restitueren indien u ons  om een verzoek tot ontbinding van de koopovereenkomst vraagt waarbij als uitdrukkelijke voorwaarde geldt, dat u enkel op basis van een origineel PSA/DNA of JSA onderzoeksrapport (dus geen kopie rapport of quickscan oid) kunt aantonen dat de handtekening(en) onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud  niet authentiek is (zijn). Wij accepteren geen andere rapporten dan die van wereldwijde marktleiders PSA/DNA of JSA. 

1.2 Deze garantieregeling als omschreven in artikel 1.1 geldt levenslang, is strikt persoonlijk voor de oorspronkelijke koper en vervalt bij eventuele verkoop of andere eigendomsoverdracht van het item aan  derden. In algemene zin geven wij in het kader van de wet bescherming persoonsgegevens geen enkele informatie aan derden over het betreffende item in de meest brede zin van het woord anders dan eventuele COA registratie nummer verificatie van een bepaald item (zie artikel 1.6) 

1.4 Bij een beroep van de koper op artikel 1.1 dient hij/zij aan een aantal voorwaarden te voldoen. Allereerst dient de koper schriftelijk melding bij Collectables Unlimited te doen van zijn wens de koop te annuleren met daarbij een gemotiveerde reden. Vervolgens dient de koper het officiele PSA/DNA of JSA rapport (dus geen kopie rapport of quickscan) aan Collectables Unlimited te overleggen. Dit rapport wordt na overdracht eigendom van Collectables Unlimited. Dit originele rapport dient vergezeld te gaan met de originele aankoopfactuur, het originele certificaat en het betreffende item (in de oorspronkelijke staat).  U dient de zending uitstekend verpakt, verzekerd en volgbaar via track and trace aan ons te retourneren. Voor eventuele verzendschade is de retourneerder aansprakelijk en verantwoordelijk. Op zowel het oorspronkelijke item als op het certificaat zit onze unieke Collectables Unlimited hologram sticker om causaal verband tussen COA en item aan te tonen.  Deze sticker dient onvoorwaardelijk op zowel certificaat als item onbeschadigd aanwezig te zijn. Vanzelfsprekend dient de registratienummer hologramsticker ook op het COA aanwezig te zijn en voor te komen in onze registratie database.  Indien door koper niet aan alle voorwaarden uit 1.1 en 1.4 kan worden voldaan wordt er geen terugbetaling gedaan.

1.5  Items, niet door ons verkocht maar wel door ons gecertificeerd vallen buiten deze regeling en alle overig genoemde artikelen. Voor eventuele garantie op deze goederen dient u zich tot de oorspronkelijke verkoper te wenden.  

1.6 Alle door Collectables Unlimited uitgegeven certificaten krijgen een uniek (hologram) serienummer. Dit serienummer staat geregistreerd in onze database inclusief naam oorspronkelijke aankoper, aangekocht bedrag, datum aankoop en foto van de  handtekening. Een COA is een waardepapier aan toonder, en wordt slechts eenmalig verstrekt. Bewaar het dus goed, het is onlosmakelijk verboden met met uw aangekochte object en er worden dan ook geen duplicaten of vervangende certificaten door ons verstrekt.  Indien een derden, anders dan de oorspronkelijke aankoper, informatie wil hebben over een geregistreerd Collectables Unlimited Certificaat, dan zullen wij, met inachtneming van de geldende privacywetgeving, tegen een vooraf betaling van Euro 25,= voor administratiekosten, informatie geven of een bepaald certificaatnummer in onze registers staat ingeschreven. Let wel, er wordt geen enkele andere nadere informatie in de breedste zin van het woord aan u verstrekt anders dan of het certificaat in onze database voorkomt. De privacy van onze klanten staat hierbij voorop.  

1.7 Indien er bij uw item een COA zit van een extern bedrijf dan gelden bovengenoemde artikelen niet. In dat geval zijn de voorwaarden van het externe bedrijf van toepassing en dient u zich zelf tot deze externe bedrijven te wenden. 

1.8 In afwijking op de artikelen 1.1 en 1.4 kan de directie van Collectables Unlimited naar eigen inzicht alsnog besluiten om in specifieke gevallen coulancehalve tot (gedeeltelijke) restitutie over te gaan indien door de claimer niet aan alle voorwaarden kan worden voldaan.